តំឡើងប្រព័ន្ធចម្រោះជីវឧស្ម័នថ្មី ក្រោមការគាំទ្រ ដោយគម្រោងរបស់អង្គការ យូនីដូ

កាលពីថ្ងៃទី៣-៤ ខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ២០២២, ក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃមជ្ឈមណ្ឌល BTIC បានចុះបេសកកម្មទៅតំឡើងប្រព័ន្ធចម្រោះជីវឧស្ម័នថ្មី ក្រោមការគាំទ្រ ដោយគម្រោងរបស់អង្គការ យូនីដូ វគ្គ២ ដល់កសិដ្ឋាន ចិញ្ចឹមជ្រូក អៀង ចិន្តា នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ ក្រុមការងារ បានធ្វើការវាស់វែង និងធ្វើតេស្ត ប្រសិទ្ធចម្រោះ ឃើងថា ដំណើរការល្អ និង ដកសារធាតុ H2S ក្រោម ២០០ ppm ។

 


ភ្ជាប់